درباره ما

درب‌های ترک و درب‌های ضد سرقت ترک نسل جدیدی از درب‌ها هستند که علاوه بر ظاهر بسیار زیبا و جذابی که دارند، از امنیت و ایمنی بسیار بالایی نیز برخودار هستند.

بایگانی

نویسندگان

پیوندها

مدیریت اسناد و بایگانی

راه های بایگانی

    بایگانی   
مدیریت اسناد و بایگانی     

   

ﻛﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد و ﺑﺎﻳﮕﺎنی

 رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺎسی، اﺟﺘﻤﺎعی، ﻓﺮﻫﻨگی، ﺣﻘﻮقی، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﻴﺮه....... ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد روز اﻓﺰون ﺳﻮاﺑﻖ اداری می ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻨﺎد ﻧﮕﻬﺪاری می ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ اﺳﻨﺎد، ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺮان ﺑﻬﺎیی اﺳﺖ ﻛﻪ، ﻳکی از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی اداری ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮﻧﺪ.
 اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت اداری ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و " ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد " ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روش ﻫﺎی و ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﻠمی ﺑﺎﻋﺚ میﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد در وضعی ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ : اوﻻ، دﺳترسی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ، در ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ارزش ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﻨﺎد می ﺷﻮد.استفاده از سیستم های بایگانی استاندارد همچون  بایگانی ریلی مکانیکی،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد، اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک ﻋﻠﻢ در دﻧﻴﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎزﻳﺎبی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮئی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت، اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰایی دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن اﺻﻮل اﺳﺎسی، و حتی استفاده نکردن از سیستم های بایگانی استاندارد مانند سیستم بایگانی ریلی مکانیکی، فایل نقشهﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم اداری دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. از ﻃﺮفی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮنی و اﺟﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی آن در ﻗﺒﺎل آرﺷﻴﻮ ، ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد را در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ می ﺳﺎزد.

ﻫﺪف و وﻇﻴفه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد

وﻇﻴفه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ( در ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻨﺪ) ﺑﻪ ﺷﻴﻮهای اﻗﺘﺼﺎدی و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ میﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻨﺎد دوﻟتی ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در دورهای ﻛﻪ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟتی وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاه اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در ﺷﻜﻞ ﺳﻨتی (ﻧﻮﺷﺘﺎری، ﺻﻮتی، ﺗﺼﻮﻳﺮی...) و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮان اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟتی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاحی و ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه اﻳﺠﺎد و ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ میﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ.
 

از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮان اﺳﻨﺎد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ می ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد

1- اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ، ﻧﮕﻬﺪاری ، اﻣﺤﺎء ﻳﺎ ﺣﻔﺎظﺖ از اﺳﻨﺎد دوﻟتی.
2- اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرتی و آﻣﻮزشی در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی :
- رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ، ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﻣﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی دوﻟتی
- ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﻨﺎد و ارزﺷﻴﺎبی (ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺪاول زﻣﺎنی ﻧﮕﻬﺪاری)
3- ﻃﺮاحی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻨﺎد :
- ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﮕﺎنی، ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳت ها و اﻧﺪﻛﺴﻬﺎی راﻫﻨﻤﺎی اﺳﻨﺎد و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد.
- ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﮕﺎنی راﻛﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳت ها و اﻧﺪﻛﺴﻬﺎی راﻫﻨﻤﺎی اﺳﻨﺎد راﻛﺪ، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و دورﺑﻴن های ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮاﻓﻴک.
- ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻟﺰوم و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻨﺎد الکترونیک.
- ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺳﻨﺎد ﺣﻴﺎتی و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات، ﺑﺎزﻳﺎبی و ﻣﺮﻣﺖ اﺳﻨﺎد.
4- ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﻢ و ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺶ از اﺳﻨﺎد ( ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن).
5- ﺗﻬﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎنی در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻨﺎد.
لینک های مرتبط کمد ریلی کمد بایگانی

RSS

اطلاعات سایت

  • مدیر سایت:سهیل سینا

  • تاریخ امروز:

آمار بازدید

  • بازدید کل:

  • بازدید امروز:

  • بازدید دیروز:

  • بازدید ماه قبل:

  • بازدید این ماه:

  • تعداد مطالب:

  • نویسندگان: