درب‌های ضد سرقت و کمدهای بایگانی
انواع درب‌های ترک، درب های ضد سرقت و قفسه های بایگانی
                                                        
درباره وبلاگ

درب‌های ترک و درب‌های ضد سرقت ترک نسل جدیدی از درب‌ها هستند که علاوه بر ظاهر بسیار زیبا و جذابی که دارند، از امنیت و ایمنی بسیار بالایی نیز برخودار هستند.
مدیر وبلاگ : سهیل سینا
نویسندگان
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
سه شنبه 6 تیر 1396 :: نویسنده : سهیل سینا
    روش ﻫﺎی ﺑﺎﻳﮕﺎنی   
روش ﻫﺎی ﺑﺎﻳﮕﺎنی     

   

ایجاد

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻫﺪف ﻣﻬﺎر و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﺖ. اﻫﻢ ﺗﻤﻬﻴﺪات و اﻗﺪاﻣﺎتی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻫﺪف راﻫﮕﺸﺎ می ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻜﺜﻴﺮ بی روﻳﻪ و بی دﻟﻴﻞ ﺳﻮاﺑﻖ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻮاﺑﻖ و بایگانی کردن سوابق در سیستم های بایگانی معتبر نظیر(بایگانی، قفسه بندی، قفسه، بایگانی ریلی مکانیکی، کمد بایگانی، بایگانی ریلی اتوماتیک)
 • اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻓﺮم ها
 • اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﻧﻮع ﻛﺎﻏذ و ﭘﻮﺷﻪ

به کارگیری و استفاده از سیستم بایگانی ریلی

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻫﺪف، دﺳﺘﺮسی آﺳﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ اﺻﻮل و روﺷﻬﺎی ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه، راﻛﺪ ﺳﺎزی و ﺗﻬیه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﺮوری جهت بایگانی پرونده ها در سیستمهای مناسب همچون بایگانی، قفسه بندی، قفسه، بایگانی ریلی مکانیکی، کمد بایگانی، بایگانی ریلی اتوماتیک، سیستم بایگانی، قفسه ثابت، سیستم بایگانی ریلی اتوماتیک، سیستم بایگانی ریلی، خرید قفسه، سیستم بایگانی ریلی مکانیکی،کمد بایگانی ریلی،قفسه ریلی،قفسه مکانیکی، فایل ریلی بایگانی وارش،فایل ریلی، فایل بایگانی، فایل بایگانی ریلی، یونیت بایگانی، یونیت ریلی، یونیت ، یونیت ریلی بایگانی، زونکن ،فایل باکس، زونکن، فایل باکس، پوشه، کلاسور، سیستم بایگانی، سند بایگانی، قفسه بایگانی، زونکن مخصوص، زونکن قابل شستشو،زونکن با عمر بالا، فایل باکس وارش، فایل باکس ضد خش، فایل باکس قابل شستشو،کمد ریلی، سیستم ریلی، فایل ریلی وارش، قفسه ریلی وارش، کمد ریلی وارش، سیستم ریلی،یونیت ریلی وارش، قفسه ثابت وارش،قفسه مجری وارش،کمد ثابت وارش،کمد مجری وارش، سیستم بایگانی وارش،قفسه ریلی بایگانی اتوماتیک،کمد ریلی بایگانی اتوماتیک،سیستم ریلی بایگانی اتوماتیک،یونیت ریلی بایگانی اتوماتیک،فایل ریلی بایگانی اتوماتیک،کمد ریلی بایگانی،قفسه ریلی بایگانی،سیستم ریلی بایگانی، فایل ریلی بایگانی،یونیت ریلی بایگانی، کمد بایگانی ریلی ،قفسه بایگانی ریلی، سیستم بایگانی ریلی،یونیت بایگانی ریلی، فایل بایگانی ریلی،سیستم نقشه ، قفسه نقشه، کمد نقشه،یونیت نقشه،فایل نقشه میﺑﺎﺷﺪ.

تعیین تکلیف

ﻧﺘﻴجه ارزﺷﻴﺎبی اﺳﻨﺎد، اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد ﺑﻪ آرﺷﻴﻮ ﻣلی و اﻣﺤﺎی اوراق می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم می
ﮔﻴﺮد.
وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :
 • اﻳﺠﺎد واﺣﺪ ﺑﺎﻳﮕﺎنی راﻛﺪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات آن
 • اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم راﻛﺪ ﺳﺎزی ﺳﻮاﺑﻖ و ﭘﺮوﻧﺪ ه ﻫﺎ
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﺟﺮائی ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه، ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی راﻛﺪ ذﻳﺮﺑﻂ به سیستم های بایگانی پیشرفته مانند بایگانی، قفسه بندی، قفسه، بایگانی ریلی مکانیکی، کمد بایگانی، بایگانی ریلی اتوماتیک
 • ارزﺷﻴﺎبی اوﻟﻴﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزﺷﻬﺎی اداری و اﺳﺘﻨﺎدی ﺳﻮاﺑﻖ (اﺳﻨﺎد و اوراق)
 • ﻫﻤﺎﻫﻨگی ﺑﺎ آرﺷﻴﻮ ﻣلی ، ﺟﻬﺖ ارزﺷﻴﺎبی ﺛﺎﻧﻮیه ﺳﻮاﺑﻖ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد ﺑﻪ آرﺷﻴﻮ ﻣلی
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری اوراق و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه 
 • اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﻣﺤﺎ از ﺷﻮرای آرﺷﻴﻮی
 • اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای آرﺷﻴﻮی، در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد ﻳﺎ اﻣﺤﺎی اوراق
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه می ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻧﻘﺶ ارزﺷﻴﺎبی ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد می ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮان اﺳﻨﺎد، ﭘﺲ از ارزﺷﻴﺎبی روﺷﻦ میﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎر آﻣﺪ، ارزﺷﻴﺎبی، از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣله اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ می ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺪون ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎبی اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻃﺮاحی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻳﮕﺎنی ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت زﻣان نگهداری ﺳﻮاﺑﻖ، ﻗﻄﻌﺎ" ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد در پی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺟﺎﻳﮕﺎه ارزﺷﻴابی از ﻧﻈﺮ اﺟﺮائی و ﺗﺸﻜﻴﻼتی، ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر در ﻣﺮﺣله ﺳﻮم و ﭘﻨﻬﺎن از ﻣﺮﺣله اﻳﺠﺎد اﺳﻨﺎد و ﺳﻮاﺑﻖ میﺑﺎﺷﺪنوع مطلب : راه های بایگانی، 
برچسب ها : کمد ریلی، کمد بایگانی، قفسه ریلی، قفسه های ریلی، قفسه های بایگانی،
لینک های مرتبط : مدل کابینت آشپزخانه، کمد بایگانی،


 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic